Toward a Global Yuan? (28 october 2011) Zhejiang University, Global Risk Institute (Hangzhou, China)